Protocol

Anonimiteit en vertrouwelijkheid hoog in het vaandel bij LTC Loenen
 
L.T.C. Loenen heeft al enige tijd een Vertrouwens Contact Personen (VCP). Wietske Nijhof heeft de toezegging gedaan om als VCP binnen onze vereniging op te treden. Het bestuur is heel blij met beide toezegging en wenst haar veel succes met de uitvoering van deze nieuwe functie.
Meer informatie over de rol en functie vind je in het protocol.
 
Waarom een VCP
Ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen begeleiders. Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van ongewenst gedrag, is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de vereniging. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een veilig luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor kunnen pijnlijke situaties voor slachtoffers blijven voortbestaan.
Dit moet niet en is ook niet nodig. Juist om deze reden zijn we ook als L.T.C. overgegaan tot het zoeken en aanstellen van een VCP voor ongewenst gedrag.
 
Rol VCP
De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging of bond, betreffende seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.
 
Taken van de VCP:
a. eerste opvang/aanspreekpunt;
b. doorverwijzen;
c. preventieactiviteiten.
 
Ad a. Eerste opvang:
De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
De VCP:
·     laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn taak;
·     bespreekt mogelijke doorverwijzingen;
·     informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten.
 
Ad b. Doorverwijzen:
De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat,
politie en/of andere hulpverleners.
 
Ad c. Preventieactiviteiten
De VCP:
·     profileert zich binnen LTC Loenen, zorgt ervoor dat iedereen binnen de vereniging op de hoogte is van het
      bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd;
·     houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van
      seksuele intimidatie binnen de sport;
·     geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld
      tegen seksuele intimidatie.
 
Randvoorwaarden
De VCP:
·        is geen bestuurslid;
·        de VCP is aangesteld door de voorzitter;
·        heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur, in dit geval de voorzitter;
·        is niet inhoudelijk betrokken bij procedures.
 
Houding
De VCP:
·        is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon;
·        geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of bond betrokken medewerkers en leden;
·        heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid;
·        is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen;
·        heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren.
 
Anonimiteit en vertrouwelijkheid
Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van de VCP. De informatie die een VCP van klager, beschuldigde of bestuur ontvangt is strikt vertrouwelijk. (Wetboek van Strafrecht 260, geen verschoningsrecht). Deze mag uitsluitend met klager, beschuldigde of bestuur(slid) besproken worden. Deze vertrouwelijkheid en anonimiteit hebben echter begrenzingen. Er bestaat namelijk een wettige meldingsplicht voor het op de hoogte zijn van strafbare feiten.
 
Anonimiteit kan in die situaties niet wettelijk worden gegarandeerd. De vertrouwelijkheid ten opzichte van de melder kan soms strijdig zijn met andere taken, zoals de signaleringen en adviesfunctie. In de praktijk blijkt dit soms onwerkbaar. Bij de integriteit aantasting zijn de belangen van de organisatie ook in het geding en het kan soms niet anders dan een melding ook bij het bevoegd gezag onder de aandacht brengen. Ook is de VCP gebonden aan wat in de eigen klachtenregeling vermeld staat. Organisaties moeten vertrouwelijkheid dus in beginsel altijd proberen te waarborgen.
 
De VCP rapporteert jaarlijks aan het bestuur van de vereniging over het aantal meldingen, de aard van de meldingen en over de preventieactiviteiten die zijn ondernomen. Deze gegevens zullen worden verwerkt in het jaarverslag.
 
 
 

 

 

 

handleiding VCP sportraad Apeldoorn